សួស្តីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីន ធឺរណែត: 8620-36548602 ផែនទីទំព័រ ភាសាចិន
Select Language
English
Thai
Indonesian
Korean
Japanese
Vietnamese
Malay
Russian
Filipino
French
German
Portuguese
Hindi
Xhosa
Arabic
Burmese
Cambodia
Lao
China
Italian
Spanish
Dutch
Greek
Turkish
Bengali
Persian
Poland

ទីតាំងបច្ចុប្បន្ន: គេហទំព័រ -> ការបង្ហាញផលិតផល ->->

two tanks four filters petrol dry cleaning machine
  • two tanks four filters petrol dry cleaning machine
  • លេខម៉ូដែល:
  • វិញ្ញាបនបត្រ:
  • សំណង់:
  • មុខងារ:
  • ប្រើសម្រាប់:
  • ព័ត៌មានអំពីការវេចខ្ចប់:
  • ពត៌មានចែកចាយ:
  • សួរតាមអនឡាញ

two tanks four filters petrol dry cleaning machine

features:

1 The machine performance: two tank four filter oil dry in the design of suspension using automatic frequency conversion duplex four filter function, is reference in Italy dry cleaning technology research and development of new green environmental protection oil dry, reduce the pollution to the environment, has the very high to take off the agent rate and stability, double tank points dark light color washing.
2 Good environmental performance: this series oil dry the alkane solvent D - 40, D - 60, D80 as detergent, sealed performance is good, low noise, the machine work quiet smooth, energy conservation and environmental protection.
3 Widely use high-tech: this paragraph oil dry using the latest technology, high-tech computer chip control system makes the equipment has a perfect operation performance.
4 Intuitive washing process: oil dry pretty appearance, with explicit liquid glass and filter pressure display, do not need to open the machine can know detergent cleaning degree, and dose, the operation is very simple and safe use.

Model  
SGX-10B(H)
SGX-12B(H)
SGX-15B(H)
Configuration 
two tanks four filters(steam drying ) 
Rated capacity (KG)
10 KG
12 KG
15 KG
Drum size(mm)
630*355
630*410
700*400
Electric consumption(kw/h)
0.75
0.75
1.5
Overall dimension(mm)
2000*900*1720
2000*900*1720
2000*1100*1720
Machine weight(kg)
1000
1100
1300
Inner drum revolution(rpm)
80
80
80
Liquid storage box (L)
270
270
300
washing revolution(rpm)
 45
45
45
Cylinder revolution
High speed(rpm)
850-950
850-950
800-920
Midway dewatering(rpm)
450
450
450
equispaced(rpm)
70
70
70
Frequency (kw)
1.5
1.5
2.2
Frequency motor power(kw)
1.5
1.5
2.2
Liquid pump(kw)
0.55
0.55
0.55
Solvent consumption(kg)
<1.5
<1.8
<2.5
Steam consumption
12
15
20
Steam pressure
0.3-0.5
0.3-0.5
0.3-0.5
Voltage (V/Hz)
220/50
220/50
220/50
Current (A)
7.1/4.1
7.1/4.1
10/6
Noise (db)
≤60
≤60
≤60

 

សារ
ឈ្មោះ: អ៊ីម៉ែលទំនាក់ទំនង:
មាតិកា: