សួស្តីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីន ធឺរណែត: 8620-36548602 ផែនទីទំព័រ ភាសាចិន
Select Language
English
Thai
Indonesian
Korean
Japanese
Vietnamese
Malay
Russian
Filipino
French
German
Portuguese
Hindi
Xhosa
Arabic
Burmese
Cambodia
Lao
China
Italian
Spanish
Dutch
Greek
Turkish
Bengali
Persian
Poland

ទីតាំងបច្ចុប្បន្ន: គេហទំព័រ -> ការបង្ហាញផលិតផល ->->

two tanks two filters petrol dry cleaning machine
  • two tanks two filters petrol dry cleaning machine
  • លេខម៉ូដែល:
  • វិញ្ញាបនបត្រ:
  • សំណង់:
  • មុខងារ:
  • ប្រើសម្រាប់:
  • ព័ត៌មានអំពីការវេចខ្ចប់:
  • ពត៌មានចែកចាយ:
  • សួរតាមអនឡាញ

Description:
1 the machine performance: duplex double filter oil dry in the design of suspension using automatic frequency conversion duplex double filter function, is reference in Italy dry cleaning technology research and development of new green environmental protection oil dry, reduce the pollution to the environment, has the very high to take off the agent rate and stability. Double oil storage box to realize uneven color clothes separate washing, washing clothes dark use brunet store cylinder, washing clothes when light color use light color liquid storage cylinder.
2 good environmental performance: this series oil dry the alkane solvent D - 40, D - 60 for detergent, sealed performance is good. Low noise: this machine work quiet smooth, energy conservation and environmental protection.
3 high-tech widely used: this paragraph oil dry using the latest technology, high-tech computer chip control system makes the equipment has a perfect operation performance.
4 high quality: this paragraph oil dry machine skeleton using steel structure, feed liquid system low failure rate, duplex double filter tougher fuel-economy filtering system to ensure the equipment of low laundry cost, detail place reveal perfect quality.
5 meet efficient washing demand: it has a good mechanical performance, can in 30 minutes automatically laundry process, maximum limit increases the efficiency of laundry, directly reduce the cost of the laundry.
6 the perfect human operating system: the operation of the human programming, just a finger touch can finish all the operation, realize the operation instruction of the low voltage transmission, greatly reduces the instruction system failure rate, realized the relaxed a touch human operation.
7 intuitive washing process: oil dry pretty appearance, with explicit liquid glass and filter pressure display list, do not need to open the machine can know detergent cleaning degree, and dose, the operation is very simple and safe use.
8 perfect clothing clean function: oil dry in the dry cleaning time, every time the use of washing oil solvent will automatically enter filter for filtering, and finally to enter the washing room, make the dry cleaning clothing loose after soft, no wrinkle, ironing after neat and clean like new. The machine adopted the walls around type filter, oil filter has always been with laundry process cycle, so that the suitcase is kept clean

Model 
SGX-8 
SGX-10(steam H)
SGX-12(steam H)
SGX-15(steam H)
Rated capacity (KG)
8 KG
10 KG
12 KG
15 KG
drum size 
(mm)
630*310
630*355
630*410
700*400
Electric consumption(kw/h)
0.75
0.75
0.75
1.5
Overall dimension(mm)
1580*900*1720
1580*900*1720
1580*900*1720
1580*1100*1720
Machine weight(kg)
800
900
1000
1150
Inner barrel revolution
(rpm)
80
80
80
80
Liquid box(L)
220
240
240
280
Washing speed (rpm)
 45
 45
45
45
Drum revolution
High speed(rpm)
900-1000
800-920
850-950
850-950
Middle drying (rpm)
450
450
450
450
Equiparation(rpm)
70
70
70
70
frequency(kw)
1.5
1.5
1.5
2.2
Frequency motor power(kw)
1.5
1.5
1.5
2.2
Liquid pump(kw)
0.55
0.55
0.55
0.55
Solvent consumption(kg)
<1.2
<1.5
<1.8
<2.5
Steam consumption
--
12
15
20
Steam pressure
--
0.3-0.5
0.3-0.5
0.3-0.5
Voltage (V/Hz)
220/50
220/50
220/50
220/50
Current (A)
7.1/4.1
7.1/4.1
7.1/4.1
10/6
Noise (db)
≤60
≤60
≤60
≤60

សារ
ឈ្មោះ: អ៊ីម៉ែលទំនាក់ទំនង:
មាតិកា: