សួស្តីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីន ធឺរណែត: 8620-36548602 ផែនទីទំព័រ ភាសាចិន
Select Language
English
Thai
Indonesian
Korean
Japanese
Vietnamese
Malay
Russian
Filipino
French
German
Portuguese
Hindi
Xhosa
Arabic
Burmese
Cambodia
Lao
China
Italian
Spanish
Dutch
Greek
Turkish
Bengali
Persian
Poland

ទីតាំងបច្ចុប្បន្ន: គេហទំព័រ -> ការបង្ហាញផលិតផល ->->

CYZII-3000 chest ironing machine
  • CYZII-3000 chest ironing machine
  • លេខម៉ូដែល:
  • វិញ្ញាបនបត្រ:
  • សំណង់:
  • មុខងារ:
  • ប្រើសម្រាប់:
  • ព័ត៌មានអំពីការវេចខ្ចប់:
  • ពត៌មានចែកចាយ:
  • សួរតាមអនឡាញ

CYZII-3000 chest ironing machine

CYZII-3000 is an iorning machine which is different from flatwork ironing machine,it has the followed advantages,the most difference is it is chest ironing which could increase the ironing effiency greatly.

 


 

Charateristcs and advantage:

1.Adopts imported spring .adjust pressing force according

2.Unique gearing-down structure which makes steady rotation and convenient fluctuation can guarantee speed and smoothness of linen .

3.Efficient Desiccation and Air Discharging can discharge air which comes in the evaporation process to guarantee that the chest body is dry and be able to dry linen.

4.Limitless frequency control,function self-checking and single electrical machinery gear box makes steady movement and adapts each kind of different line

5. Chest adopts unique hard ,smooth craft processing to achieve the ideal ironing effect.

6.Be able to connect with any feeding folder.

 7.The intelligent computer ;touch switch ;Multi-spot temperature ;Ironing speed ;Screen demonstrate of working routine.

 8.Main Component adopts product of stable ,delicate ,advanced brand to ensure the safety and reliability service for this chest ironing machine


 

 

សារ
ឈ្មោះ: អ៊ីម៉ែលទំនាក់ទំនង:
មាតិកា: